Veiledning ved dødsfall

Alle med bostedsadresse i kommunen har rett til et gravsted i kommunen. De aller fleste lar et begravelsesbyrå ta hånd om alle praktiske gjøremål i forbindelse med dødsfallet.

Festeansvarlig

Ved dødsfall må pårørende ta stilling til hvem som skal være formelt ansvarlig for gravferden. I tillegg må de ta stilling til hvem som skal ha formelt ansvar og råderett over selve gravstedet. Denne personen kalles fester.

En grav er fredet i 20 år etter første gravlegging. Deretter kan man forlenge festetiden med 5 år om gangen mot festeavgift. I fredningstiden betales det ikke festeavgift.

Ved bruk av kistegrav kan det også festes en grav ved siden av til fremtidig bruk. I slike tilfeller må det betales festeavgift fra starten av for den graven som ikke er blitt tatt i bruk. Ved gravlegging i denne får man ikke frigrav.

Begravelse eller bisettelse?

Avhengig av avdødes ønske, må pårørende avgjøre om det skal være kistebegravelse eller bisettelse med påfølgende kremasjon. I Haugesund fordeler fordelingen mellom begravelser og bisettelser ca 50 % på hver. Ansvarlig for bisettelsen får brev når urnen er klar. Dersom pårørende ønsker å være til stede ved urnenedsettelsen, avtales tidspunkt for dette. Urnen skal settes i jorden senest 6 måneder etter bisettelsen.

Dersom en ønsker å spre asken i naturen, må det søkes til fylkesmannen om dette. Den avdøde må selv ha ønsket dette og det er begrensninger på hvor asken kan spres.

Gravminne

Lovverket fastsetter rammene for utforming av et gravminne i forhold til tekst, kvalitet og dimensjoner. Gravminnet skal godkjennes av kirkevergen før montering. Det er festers ansvar at gravminnet er sikret slik at det ikke velter.

På nye gravområder og ved urnenedsettelse kan gravminnet settes opp etter 2 måneder, mens det må gå 4-6 måneder på gamle gravområder.

Navnet minnelund

På den nye delen av Udland gravlund finnes det en «navnet minnelund». Her er det anledning til å få navnet til avdøde skrevet på en egen plate foran minnelunden, mens selve gravstedet er anonymt. Ansatte ved gravlunden har ansvar for vedlikehold av området. Det er også planer om en navnet minnelund på Christine Elisabeths gravlund.

Anonym (unavnet) minnelund

På vår Frelsers gravlund er det en anonym minnelund med en felles minnestein. På samme måte som med en navnet minnelund, er alle gravene på området anonyme, men på den anonyme minnelunden er det heller ikke noe sted med plaketter som angir hvem som er gravlagt på minnelunden.

Serviceerklæring

Ansatte ved gravlundene har ansvar for å medvirke til at avdøde gravlegges med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Graven skal være klar i god tid før begravelsen, og fremstå ryddig og sikker. Det skal være ryddet adkomst for gravfølget og nødvendig utstyr skal være utplassert. Graven lukkes og ordnes så snart gravfølget har forlatt graven.

Dersom pårørende ikke tar bort blomster/kranser, blir disse fjernet av gravlundspersonalet når de er visnet. Det samme personalet planerer og sår i gress.

 

Informasjon hentet fra Haugesund kirkelige fellesråd