Ulike seremonityper

Hos iMi kan du nå lese om de forskjellige begravelse seremoniene og planlegge selve begravelse online.

Båreandakt/syning

En del ønsker å se den døde etter at vedkommende er lagt i kiste. Ofte har man en kort andakt etter lat lokket er lagt på kisten. Om familien ønsker kan den være med å svøpe/legge på lokk.
Denne minnestunden finner som regel sted på et sykehjem/sykehus før kisten kjøres til kapellet/bårehuset. Flere har satt pris på å få ha minnestunden i vårt kapell i Strandgata, da det gir større frihet til å bruke tid og kunne gå ut og inn.

Begravelse

Begravelse er det mest brukte ordet for en gravlegging. Mer presist betegner det en gravlegging som innebærer at kisten settes i jorda, også kalt kistebegravelse.

Bisettelse

Når den døde skal kremeres, kalles gravferden for bisettelse. Seremonien er helt lik en begravelse med unntak av at kisten enten blir stående igjen i kapellet eller bæres ut til en bårebil for transport til krematoriet. I storbyene er det opp til 80 % bisettelser. I Haugesund er andelen økende og er nå mellom 40 og 50 %. I Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord er det ingen ekstra kostnader for kremasjon.

Urnenedsettelse

Når urnen med den dødes aske er klar, blir urnen satt i jorda på ønsket gravsted. Ofte ønsker familien å være til stede. Som regel er det ingen seremoni ved denne anledningen, utover det familien selv gjennomfører.

Urnebegravelse

Av ulike grunner må den avdøde noen ganger kremeres før gravferden. Begravelsesseremonien blir akkurat den samme, men i stedet for at en kiste står framme i kapellet/kirken, er det urnen med den dødes aske som står der. Denne bæres ut til gravstedet på samme måte som en kiste.

Kirkelig seremoni

De fleste gravferdene i Norge foregår i kirkelig regi (Den norske kirke). En kirkelig seremoni består av salmesang, bønn, minneord, skriftlesning, tale og jordpåkastelse. Frikirkelige begravelser følger omtrent samme mønster, men noen har ikke med jordpåkastelsen. Hvis den avdøde ikke var medlem av Den norske kirke, kan det kreves en avgift for kirkelig medvirkning og leie av kirke.

Humanistisk seremoni

Når den avdøde ikke var religiøs, velges av og til humanistisk begravelse i regi av Human-Etisk Forbund (HEF). En slik begravelse planlegges av familien sammen med en taler fra HEF. Seremonien består som regel av minnetale, musikk og f.eks diktlesning. Seremonien må ikke inneholde religiøse innslag. Dersom avdøde ikke var medlem av HEF, krever HEF en avgift for medvirkning.

Livssynsåpen seremoni

Dette er en seremoni der innslag fra ulike religioner og livssyn blandes etter de pårørendes ønske. I slike seremonier medvirker verken prest eller representanter fra Human-Etisk Forbund. Livssynsåpen gravferd må altså ikke forveksles med humanistisk gravferd.

Muslimsk begravelse

Forut for en muslimsk begravelse foregår det en vaskeseremoni. Den er forskjellig avhengig av hvilket muslimsk tradisjon avdøde tilhørte. iMi Begravelsesbyrå har stellerom som kan brukes til slike vaskeseremonier. Gravferden avsluttes på gravplassen.

Askespredning

Dersom en ønsker at asken av avdøde skal spres må en vite at avdøde selv ønsket dette, og det må søkes fylkesmannen om tillatelse. I søknaden skal det angis hvor asken ønskes spredd. Asken skal spres innen et halvt år etter kremasjonen. Det er ikke tillatt å ta vare på noe av asken og det er heller ikke anledning til å sette opp gravstein med avdødes navn.