Forskrift om endring i forskrift til lov om gravplasser

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 28. november 2018 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 26.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5e (forordning (EU) 2016/679).

I forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) gjøres følgende endring: 

§ 19 annet ledd første og nytt andre punktum skal lyde:

Gravregister er omfattet av lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), og retten til innsyn i registeret for den registrerte reguleres av personvernforordningen artikkel 15. Retten til innsyn for andre reguleres av offentleglova. 

§ 19 annet ledd nåværende andre punktum blir nytt tredje punktum.

Ikrafttredelse 28.11.2018
Departement Kulturdepartementet

Forskriften trer i kraft straks.

informasjon hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-11-28-1771